Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno
ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno

Školská rada

Seznam členů Školské rady při Základní škole a mateřské škole Václava Vaňka, Školní 242, Bezno, příspěvkové organizaci na období od 01. 12. 2021 do 30. 11. 2024

1. Zástupci zřizovatele

 • František Čančík
 • Ing. Marcela Líbalová
 • Mgr. Zdeněk Volf

2. Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Jiří Bambuch
 • Jarmila Bendová
 • Lucie Kunstová

3. Zástupci pedagogických pracovníků

 • Michaela Blažková
 • Věra Juhaňáková
 • Bc. Ivana Křováčková

Volby do školské rady 2021

 

Schůze školské rady


Školská rada je orgán, který se podílí na správě školy. Má 9 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. 

Funkční období školy je tříleté a podle §168 školského zákona se řídí těmito pravidly:

 • školská rada zasedá nejméně 2x ročně a svolává jí její předseda
 • na vyzvání předsedy školské rady je ředitelka školy nebo jiný pověřený zástupce školy, se zasedání zúčastnit

Ředitelka školy je povina umožnit školské radě přístup k informacím o škole, předložit jí dokumentaci, pokud si ji vyžádá. Informace chráněné zvláštními právními předpisy poskytne pouze za podmínek stanovených zvláštním předpisem.

Školská rada

a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů,
b) schvaluje výroční zprávu,
c) schvaluje školní řád a navrhuje změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)  projednává návrh rozpočtu,
g) projednává zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy. 

O schválení dokumentů uvedených v bodě b) až h) rozhodně školská rada do 1 mesíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokument uvedený v odstavci b) až h) do 1 měsíce od předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

                    

DigitalizaceDigitalizaceDigitalizaceMohlo by Vás zajímat