Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Školská rada

Schůze školské rady-6.10.2020.pdf (115.9 kB)

 

Volby do školské rady

Č. j.: 306/2018ZŠ                                                                                       V Bezně 1. říjen 2018

Oznámení

Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady, na základě ustanovení §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Eva Kapounová volby do školské rady.

Volby se uskuteční dne 8. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin ve vestibulu základní školy, Školní 242, Bezno.

Školská rada je volený orgán, který se skládá z devíti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

- třetinu školské rady jmenuje zřizovatel,

- třetina je volena pedagogickými pracovníky školy,

- třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy .

Pro volby členů školské rady zřizuje ředitel školy přípravný výbor ve složení:

Ing. Ivana Kolínová                   předsedkyně

Mgr. Andrea Withelmová,        členka

Mgr. Pavel Dvorský                  člen

Zákonní zástupci mají možnost navrhovat kandidáty ze svých řad osobně na sekretariátu školy, přihláška na kandidáta je k vyzvednutí na sekretariátu školy, ke stažení na web. stránkáchuzávěrka kandidátek 24. 10. 2018 do 14:00 hod.

Kandidáti musí svým podpisem potvrdit souhlas s navrhovanou kandidaturou.

Přípravný výbor do 24. 10. 2018 zveřejní seznam kandidátů do školské rady na informačním panelu školy a na webových stránkách školy. Zároveň předá všem zákonným zástupcům žáků volební lístky s tímto seznamem kandidátů.

Zákonní zástupci žáků na volebním lístku určí tři jimi volené kandidáty. Volební lístek odevzdají dne 8. 11. 2018 (třídní schůzky) do zapečetěné volební urny umístěné na chodbě školy. (Zákonní zástupci žáků, kteří mají ve škole více žáků, volí pouze jedenkrát. Za zákonné zástupce kandiduje a volí pouze jeden ze zákonných zástupců). Přípravný výbor na základě výsledků hlasování sestaví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stanou tři zákonní zástupci žáků s nejvyšším počtem hlasů zákonných zástupců žáků zúčastněných v těchto volbách.

Výsledky voleb škola (přípravný výbor) zveřejní na informačním panelu školy a na webových stránkách školy dne 12. 11. 2018.

                                                                        Mgr. Eva Kapounová, ředitelka školy

 

                          _______________________________________________________________________________

 

Školská rada je orgán, který se podílí na správě školy. Má 9 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. 

Funkční období školy je tříleté a podle §168 školského zákona se řídí těmito pravidly:

  • školská rada zasedá nejméně 2x ročně a svolává jí její předseda
  • na vyzvání předsedy školské rady je ředitelka školy nebo jiný pověřený zástupce školy, se zasedání zúčastnit

    Ředitelka školy je povina umožnit školské radě přístup k informacím o škole, předložit jí dokumentaci, pokud si ji vyžádá. Informace chráněné zvláštními právními předpisy poskytne pouze za podmínek stanovených zvláštním předpisem.

Školská rada

a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů,
b) schvaluje výroční zprávu,
c) schvaluje školní řád a navrhuje změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)  projednává návrh rozpočtu,
g) projednává zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy. 

     O schválení dokumentů uvedených v bodě b) až h) rozhodně školská rada do 1 mesíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokument uvedený v odstavci b) až h) do 1 měsíce od předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.